NICAboard

ข่าวสารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง => เกษตรและอาหาร => ข้อความที่เริ่มโดย: Nicaonline ที่ พฤศจิกายน 03, 2005, 09:33:26 AMหัวข้อ: มกอช.ได้ ISO17025 ห้องปฏิบัติการมาตรฐานโลก
เริ่มหัวข้อโดย: Nicaonline ที่ พฤศจิกายน 03, 2005, 09:33:26 AM
นสพ ไทยรัฐ 3/11/2548
 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานของไทยมีความสามารถ ในการตรวจสอบรับรองสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแล้ว แต่อาจยังต้องมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สมบูรณ์แบบตามหลักสากลมากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งรัฐจะต้องส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของแต่ละประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้สามารถขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้กว้าง ขวางขึ้นในอนาคต มกอช. พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกของไทย จึงได้เร่งพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการให้เข้าสู่ระบบ ISO 17025 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใช้

“ในส่วนของมาตรฐานสินค้าต่างๆของไทยที่มีการร่างขึ้น จะเป็นมาตรฐานกลางที่อิงกับสากล ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ตรงตามเกณฑ์ที่วางไว้ ส่วนการตรวจสอบรับรองก่อนการส่งออก ทาง มกอช.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามว่าแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรในการวิเคราะห์ตรวจสอบ”

สำหรับการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงนั้น นายสมชายกล่าวว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนหรือความสามารถในการตรวจสอบ แต่อยู่ที่ขบวนการผลิตที่จะต้องตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ อีกทั้งสินค้าต้องมีมาตรฐานในระดับสูง ซึ่งทางหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบจะเข้าไปให้คำแนะนำขบวนการต่างๆ ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่วางไว้.