NICAboard

ข่าวสารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง => เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: Nicaonline ที่ มิถุนายน 22, 2004, 03:12:49 PMหัวข้อ: การสัมมนาผลการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปูทะเลเชิงการค้า
เริ่มหัวข้อโดย: Nicaonline ที่ มิถุนายน 22, 2004, 03:12:49 PM
การสัมมนาผลการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปูทะเลเชิงการค้า

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จะจัดสัมมนาผลการวิจัย เรื่อง  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปูทะเลเชิงการค้า ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่  29  กรกฏาคม  2547  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร  โดยจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแนวทางในการผลิตและจัดการผลผลิตปูทะเล ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเพาะขยายพันธุ์ในขั้นตอนการอนุบาลลูกปูวัยอ่อน  ที่มีอัตราการรอดค่อนข้างต่ำ   ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อการเพาะพันธุ์ปูทะเลให้มีอัตรารอดตายสูงและหาปูทะเลสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเชิงการค้าควรได้รับการสนับสนุน  อย่างยิ่ง  ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตปูทะเลและผู้ประกอบการได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปูทะเลเชิงการค้าต่อไปในอนาคต