ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ย.  2564

01.สขร.1 เดือน ก.ย. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ก.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ก.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ก.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ก.ย. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ก.ย. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ก.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ก.ย. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน ก.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ส.ค.  2564

01.สขร.1 เดือน ส.ค. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ส.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ส.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ส.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ส.ค. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ส.ค. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ส.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ส.ค. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน ส.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.ค.  2564

01.สขร.1 เดือน ก.ค. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ก.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ก.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ก.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ก.ค. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ก.ค. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ก.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ก.ค. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน ก.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มิ.ย.  2564

01.สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน มิ.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ค.  2564

01.สขร.1 เดือน พ.ค. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน พ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน พ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน พ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน พ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน พ.ค. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน พ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน พ.ค. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน พ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย.  2564

01.สขร.1 เดือน เม.ย. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน เม.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน เม.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน เม.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน เม.ย. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน เม.ย. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน เม.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน เม.ย. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน เม.ย. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน มี.ค.  2564

01.สขร.1 เดือน มี.ค. ก.พ. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน มี.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน มี.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน มี.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน มี.ค. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน มี.ค. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน มี.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน มี.ค. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน มี.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ก.พ.  2564

01.สขร.1 เดือน ก.พ. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ก.พ. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ก.พ. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ก.พ. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ก.พ. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ก.พ. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ก.พ. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ก.พ. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน ก.พ. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ม.ค.  2564

01.สขร.1 เดือน ม.ค. 64 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ม.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ม.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ม.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ม.ค. 64 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ม.ค. 64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ม.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ม.ค. 64 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน ม.ค. 64 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ธ.ค.  2563

01.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน ธ.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน พ.ย.  2563

01.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา

09.สขร.1 เดือน พ.ย. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 

- สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) เดือน ต.ค.  2563

01.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

02.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา

03 สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

04.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

05.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

06.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

07.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

08.สขร.1 เดือน ต.ค. 63 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา