อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

FisheriesFry Shop ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

เข้าสู่ระบบ https://workingcapital.fisheries.go.th/workshop/

หรือ