อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการประมง

ดาวน์โหลด

ข้อมูลจาก : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต   กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต