อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างปี2564

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายนิคม  ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน และสร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ บริเวณ  หน้าเสาธง หน้าอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง นำพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,070,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิต ความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชนรอบทะเลสาบ ปล่อยลงทะเลสาบสงขลา บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลารูปหัวใจ หมู่ที่ 2 เลขากลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาหมายเลข 9 หมู่ที่ 1 คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ และชาวประมงในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายนิคม  ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนพันธุ์กุ้งในครั้งนี้ จำนวน 800,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ท่าน้ำวัดป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน     ในพิธี