ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ยาที่ไม่ควรใช้โดยเด็ดขาด รายชื่อยาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ยังไม่ใช่ชื่อทางการค้าซึ่งจะมีหลายชื่อแตกต่างกันไป


- รายชื่อยาต้านจุลชีพกลุ่ม คลอแรมฟีนิคอล ( Chloramphenicol )
1. คลอแรมฟีนิคอล ( Chloramphenicol )
2. ไทแอมฟีนิคอล (Thiamphenicol )
3. ฟลอเฟนนิคอล ( Florfenicol )
- รายชื่อยาต้านจุลชีพกลุ่ม เบต้า-แลคแตม ( B-Lactams )
1. แอมม็อกซิลิน (Amoxicillin )
2. แอมพิซิลิน ( Ampicillin ) 
- รายชื่อยาต้านจุลชีพกลุ่ม ไนโตรฟิวแรน ( Nitrofurans )
1. ฟิวราโซลิโดน ( Furazolidone )
2. ไนเฟอพิรินอล ( Nifurpirinol )
3. ไนโตรฟิวแรนโตอิน ( Nitrofurantoin )
4. ไนโตรฟิวราโซน ( Nitrofurazone )
5. ไนเฟอสไตริเนต ( Nifurstyrenate )
- รายชื่อยาต้านจุลชีพกลุ่ม ฟลูออโรควิโนโลน ( Fluoroquinolones )
1. ฟลูมิควิน ( Flumequine )
2. เอ็นโรฟล็อกซาซิน ( Enrofloxacin )
3. ซาราฟล็อกซาซิน ( Sarafloxacin )
4. นอฟล็อกซาซิน ( Norfloxacin )
5. ไดฟล็อกซาซิน ( Difloxacin )
6. ซิโปรฟล็อกซาซิน ( Ciprofloxacin )
- รายชื่อยาต้านจุลชีพกลุ่ม ซัลโฟนามีด ( Sulfonamides ) 
1. ซัลฟาไดอาซีน ( Sulfadiazine )
2. ซัลฟาเมอราซีน ( Sulfamerazine )
3. ซัลฟาไดมีดีน ( Sulfadimidine )
4. ซัลฟาโมโนเมทท็อกซีน ( Sulfamonomethoxine)
5. ซัลฟาเมทท็อกซีน ( Sulfadimethoxine ) 
- รายชื่อยาต้านจุลชีพกลุ่ม ไกลโคเปปไตต์ ( Glycopeptides )
1. บาซิทราซิน ( Bacitracin )
2. แวนโคมัยซิน ( Vancomycin ) 
3. โพลีมายซิน ( Polymyxins )
4. โดลิชติน ( Colistin )
ยาที่แนะนำให้ใช้
- รายชื่อยาต้านจุลชีพที่จดทะเบียนกับ USFDA ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ
1. ออกซี่เตตร้าซัยคลิน ( Oxytetracycline ) ชื่อทางการค้าคือ เทอรามัยซิน , ไฟเซอร์ ( Terramycin โ ,Pfizer )
2. ซัลฟาไดเมทท็อกซีน ( Sufadimethoxine ) + ออเมโทรฟริม ( Ormethoprim ) ชื่อการค้าคือ เมท-30 , ฮอฟแมน-ลาโรช ( Romet-30โ , Hoffman-LaRoche )
ยาที่แนะนำให้ใช้ได้เมื่อจำเป็น
- รายชื่อยาต้านจุลชีพกลุ่ม เตตร้าซัยคลิน ( Tetracyclines )
1. เตตร้าซัยคลิน (Telracycline )
2. คลอเตต้าซัยคลิน ( Chlortetracycline )
3. ออกซี่เตตร้าซัยคลิน ( Oxytetracycline )
4. ด็อกซี่ซัยคลิน ( Doxycyeline )
- รายชื่อยาต้านจุลชีพกลุ่ม ควิโนโลน ( Quinolones )
1. นาลิดิกซิก แอซิด ( Nalidixic acid )
2. ออกโซลินิก แอซิด ( Oxolinic acid )
คำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต้อง
+ ต้องมีการวินิจฉัยโรคก่อน
+ เลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับโรค
+ ควรมีความรู้เรื่องยาที่ใช้
   - ความไวของเชื้อต่อยา
   - การดื้อยา
+ ควรมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เป็นโรค เช่น 
   - สุขภาพของสัตว์น้ำ
   - ประวัติการใช้ยา
+ มีการจัดการคุณภาพน้ำที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วย
+ ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ไม่ใช้พร่ำเพรื่อ
+ ใช้ยาตามเอกสารกำกับยา
+ หยุดใช้ยาตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบกำกับยาก่อนการจับขาย
+ ควรใช้ยาที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   - อย่า ใช้ยารักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัส
   - อย่า ใช้ยาที่ออกฤทธิ์ครอบจักรวาลต่อเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค
   - อย่า ใช้ยาในปริมาณสูงกว่าหรือต่ำกว่าปริมาณแนะนำ
   - อย่า ใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน หลังจากสัตว์น้ำหายจากเป็นโรคแล้ว
   - อย่า ใช้ยาต้านจุลชีพ ( ไวรัส ) กับโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
หมายเหตุ สำหรับยาที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.อื่น และไม่อยู่ในรายชื่อยาข้างต้น กรุณาติดต่อสอบถามกรมประมงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมประมง
+ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
โทร. 0-2579-3682
        0-2562-0589
        0-2561-4762
+ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
โทร. 0-2579-4122
        0-2579-6977

( กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติ ) 

 

อ้างอิงรูปภาพ

http://www.draree.com/