ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

บทคัดย่อ

การประมงอวนล้อมจับในเขตจังหวัดสตูล ประกอบด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับประเภท อวนดำ อวนเขียว อวนล้อมจับปั่นไฟ อวนล้อมซั้ง และอวนตังเก อวนดำเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากที่สุด แหล่งทำการประมงของอวนล้อมจับที่สำคัญสองบริเวณ คือ เขตน่านน้ำไทยและเขตน่านน้ำประชิด(ไทย-มาเลเซีย) มีฤดูทำการประมงตลอดทั้งปี การลงแรงประมงของอวนล้อมจับรวมในช่วงปี พ.ศ. 2541-2543 เท่ากับ 19,152 23,256 และ 17,064 วัน ตามลำดับ ส่วนอัตราการจับเฉลี่ย และปริมาณการจับรวม เท่ากับ 3,115 2,455 1,914 กก./ชม. และ 59,661 57,097 32,667 ตัน ตามลำดับ โดยการลงแรงประมง อัตราการจับและปริมาณการจับเฉลี่ย ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P < 0.05) สำหรับทรัพยากรปลาผิวน้ำที่สำคัญประกอบด้วย ปลาทู ปลาหลังเขียว ปลาลัง ปลาโอ ปลาทูแขก ปลาสีกุนบั้ง และปลาแข้งไก่ โดยมีปลาทูเป็นทรัพยากรเป้าหมายที่ถูกจับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด ขนาดปลาทูที่เข้ามาในข่ายทำประมงของอวนล้อมจับมีความยาว(TL)อยู่ในช่วง 8-25 เซนติเมตร และขนาดปลาลังที่เข้ามาในข่ายทำประมงของอวนล้อมจับมีความยาว(TL) อยู่ในช่วง 8-28 เซนติเมตร ซึ่งจะพบปลาทูและปลาลังขนาดเล็กกว่าขนาดที่เริ่มวางไข่ครั้งแรกเข้ามาในข่ายทำการประมงอวนล้อมจับทุกเดือน

คำสำคัญ: อวนล้อมจับ ปลาผิวน้ำ จังหวัดสตูล

การประมงอวนล้อมจับในจังหวัดสตูล ปี 2541-2543
PURSE SEINE FISHERIES IN SATUN PROVINCE, 1998-2000

กำพล ลอยชื่น Kumpon Loychuen
สุภาพร องสารา Supaporn Ongsara

Abstract

Purse seine fisheries in Satun Province composed of Thai purse seine, Green purse seine, Light luring purse seine, Purse seine with aggregating device and Chinese purse seine. Thai purse seine was a major fishing gear. Purse seine operated in two fishing grounds, Thai and Thai-Malaysian boundary waters, thorough out the year. Fishing effort, catch rate and total catch of purse seine were 19,152 23,256 and 17,064 days 3,115 2,455 1,914 kg/day and 59,661 57,097 32,667 tones respectively from 1998-2000. The trend of catch rate and total catch declined continuously. The average of fishing effort, catch rate and total catch were not significantly difference (P<0.05) between Southwest monsoon and Northeast monsoon seasons. Major pelagic species was composed of Indo-Pacific mackerel (Rastrelliger brachysoma), sardinella (Sadinella spp.), Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta), kawakawa(Euthynnus affinis), round scad(Decapterus spp.), one fin scad (Atule mate) and hardtail scad (Megalaspis cordyla). Indo-Pacific mackerel (Rastrelliger brachysoma) was the main target species. Size of Indo-Pacific mackerel and Indian mackerel were range from 8 - 25 and 8 - 28 cm, respectively. In this study, the immature size of Indo-Pacific mackerel and Indian mackerel were found monthly throughout the year.

Keywords: Purse seine, Pelagic fish, Satun Province.

ที่มา: รวมบทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า 114.