พฤษภาคม 22, 2018, 12:50:14 PM
ข่าว: กลับสู่เว็บไซต์ www.nicaonline.com
หน้า: [1]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  (อ่าน 1254 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
atthasard
Global Moderator
YaBB God
*****

Karma: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 16884


I Love Songkhlafc


ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 08:53:22 AM »

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
'

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุ คคล (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 
 กรมการพัฒนาชุมชนศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก)
 
 อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
 
 ประเภท : พนักงานราชการ ทั่วไป
 
 จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ในการปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับภารกิจงานของ ต้นสังกัดในการมอบหมายงานให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้) 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานจัดการด้านระบบการพัฒนาทักษะ/ความรู้/สมรรถนะบุคลากรตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (2) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันการพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง และปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในการพัฒนายกระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นศูนย์อบรม/ค้นคว้าวิจัย/เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าน (4) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ (5) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (6) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและ การถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ (3) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องสามารถปฏิบัติงานในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมมีความรู้เรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ หน่วยงานต้นสังกัดโดยผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า) สามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการเพิ่มเติมได้ และให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบท้ายสัญญาจ้าง วิธีการเลือกสรร :
 
 วันเปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 
 ราบละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ Url  ด้านล่าง
  https://docs.google.com/viewer?url=http://www.%E0% B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD %E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B 8%B2%E0%B8%A3.com/pdf/2426

http://www.goosiam.com/work/job/question.asp?gid=15809
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: