เครื่องหมายสินค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในฝรั่งเศส

(1/1)

webmaster:
   การติดฉลากสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศฝรั่งเศสของกลุ่มสมาคมผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำจากฟาร์มเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคการผลิตปลาที่ได้จากการเพาะเลี้ยง เช่นโรงเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา ฟาร์มเพาะเลี้ยง ผู้ผลิตและผู้ค้า โดยได้เริ่มระบบเครื่องหมายรับรองเมื่อปี 2544  ออกให้สำหรับสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตามเงื่อนไขที่สามาคมได้กำหนดไว้ ทั้งนี้สินค้าประมงที่อยู่ภายใต้โครงการคุณภาพสัตว์น้ำของสมาคมมี 5 ประเภทคือ ปลาซีบาส  ปลาโดเรท รอยัล  ปลาเทอร์บัท ปลาสเตอร์เจียนและปลาโครกเกอร์  ส่วนข้อมูลการผลิตนั้น  ปัจจุบันปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่ผลิตภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อมกลายเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในฝรั่งเศส
    สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปได้สรุปข้อเสนอแนะดังนี้
   1. การผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงใน EU  โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  ฟาร์มทะเล  ฟาร์มหอย และฟาร์มปลาน้ำจืด และพบว่าในปี 2545 ประเทศสมาชิกที่ผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงมากที่สุดใน EU-25 ได้แก่ ฝรั่งเศส , อิตาลี และอังกฤษ  ส่วนใหญ่เป็นการผลิตหอยแมลงภู่  ปลาเรนโบว์เทราท์  ปลาแชลมอน  และหอยนางรม  ซึ่งผลผลิตของหอยแมลงภู่และหอยนางรมส่วนใหญ่มาจาก สเปน ฝรั่งเศส และอิตาลี
  2. เนื่องจากการแข่งขันการผลิตสัตว์น้ำในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่น ปลาเทราท์ ปลาแซลมอน , หอยแมลงภู่ และหอยนางรม ทำให้ผู้ผลิตสนใจการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ใช่พันธุ์พื้นเมือง เช่น ปลาซีบาส  ปลาซีบรีม และปลาเทอร์บัส
  3.  การผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงในประเทศสมาชิก EU-25  มีปริมาณเพิ่มขึ้น และคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากนโยบายลดปริมาณการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำ EU เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  4.  ผู้บริโภคใน EU ให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารและคุณภาพสินค้า การรับรองและติดฉลากเครื่องหมายดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค  โดยต้องการสร้างจุดขายที่แตกต่างของสินค้าปลา โดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพและมากจากประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น เห็นได้ว่านอกเหนือจากมาตรการและกฎระเบียบการผลิตสินค้าประมงที่ผู้ผลิตต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว  การสร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ผลิต ก็สำคัญเช่นกัน

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ