ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน (บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2553)

(1/1)

atthasard:
ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน (บัดนี้ - 20 สิงหาค ม 2553)
 รายละเอียด :   ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
 เป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ด้วยเงินรายได้โรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
 เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 
 ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท)
 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท)
 3. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท)
 4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท)
 5. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท)
 6. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,370 บาท)
 (พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 7. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (พนักงานเภสัชกรรม) 7 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 8,370 บาท)
 8. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้ช่วยพยาบาล) 18 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 6,840 บาท
 
 ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. คุณสมบัติทั่วไป
 1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 แห่งสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2.1 นักวิชาการเงินและบัญชี
 - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี
 
 2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
 การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
 2.3 นิติกร
 - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
 
 2.4 นักวิทยาศาสตร์
 - ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตทางเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี
 จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 2.5 นักรังสีการแพทย์
 - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์
 
 2.6 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 - ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 2.7 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (พนักงานเภสัชกรรม)
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
 ยกเว้น ทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
 - มีประสบการณ์ด้านบริการเภสัชกรรม
 
 2.8 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้ช่วยพยาบาล)
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อ
 จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 ค. อัตราค่าจ้าง
 - จะได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานโรงพยาบาล
 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2553
 
 ง. เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 ของผู้สมัคร และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
 (โดยวิธีทดสอบทางข้อเขียน ปฏิบัติ หรือสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี)
 
 จ. การรับสมัคร
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตามวันราชการ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M
 อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-70
 2. ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
 2.1 หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 2.3 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 จำนวน 1 รูป (สำหรับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 และนิติกร จำนวน 3 รูป)
 2.5 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง)
 2.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล (ถ้ามี)
 2.7 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
 
 ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง Internet ที่ www.hospital.tu.ac.th
 
 
 ที่อยู่ :  95 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
 Tel / Fax :  0-2926-9368-70

http://www.goosiam.com/work/job/question.asp?gid=12766

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ