ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

 ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองพารา ท้องที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (12/07/2559)
 ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักรไทย) กับหน่วยงานสำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืช และสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่นำเข้าและส่งออก (16/05/2559)
 ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จำนวน หรือขนาดของสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ....(16/05/2559)
 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจำเรือประมง พ.ศ. .... (16/05/2559)
 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... (10/05/2559)
 ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (26/04/2559)
 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World (22/03/2559)