ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

 - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (01/10/2561)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (01/10/2560)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01/10/2559)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/10/2558)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (01/10/2557)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (01/10/2556)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (01/10/2555)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (01/10/2554)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (01/10/2553)
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (01/10/2552)

- แผนงานโครงการ

 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (01/10/2561)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (01/10/2560)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01/10/2559)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (01/10/2558)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (01/10/2557)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (01/10/2556)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (01/10/2555)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (01/10/2554)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (01/10/2553)
 แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (01/10/2552)

- รายงานประจำปี