สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

- สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

- ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

- ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

- ศูนย์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

- ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ

- ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ