ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

 แนวทางปฏิบัติขอความเห็นชอบยกเลิกการให้บริการระบบติดตามเรือประมงเฉพาะราย อันเนื่องมาจากไม่จ่ายค่าบริการ กองบริหารจัดการเรือประมง ที่ กษ 0511/ว1618 วันที่ 8 มีนาคม 2561 (08/03/2561)

 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 (20/02/2561)

 ประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์การจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2561-2562 พ.ศ. 2561 (07/02/2561)

 คำสั่งกรมประมง ที่ 118/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการกงบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตามประกาศประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการระบบติดตามเรือปฏิบัติ พ.ศ. 2560 (01/02/2561)

 คำสั่งกรมประมง ที่ 814/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) (31/07/2560)