ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ร่วมแพคกุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยจำนวน 1.1 ล้านตัว ณ บริเวณ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยมีนายอำเภอกระแสสินธ์ุเป็นประธานและประมงอำเภอกระแสสินธ์ุร่วมปล่อย ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสงขลา