อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง นำพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,070,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิต ความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชนรอบทะเลสาบ ปล่อยลงทะเลสาบสงขลา บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลารูปหัวใจ หมู่ที่ 2 เลขากลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาหมายเลข 9 หมู่ที่ 1 คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ และชาวประมงในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้