อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ และการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman market)  ณ ตลาดโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้บริหารส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานของกรมประมง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมง แขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ด้านประมง  มีพิธีเปิดป้ายตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีการจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณด้านหลังวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปลาตะกรับ จำนวน 10,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1 ล้านตัว กุ้งกุลาดำ ขนาด 1 กรัม จำนวน 6,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง