อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานจำนวน 51 รายการและวัสดุอื่นๆที่เสื่อมสภาพจำนวน 1 รายการ

วิธีการขายทอดตลาดโดยการประมูลด้วยวาจา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง 1/19 หมู่3 ถนนเก้าแสน ซอย1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลการขายทอดตลาดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

รายละเอียด