อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

สำหรับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ
ตอนที่ 1 Quick guide ภาพรวมการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ
ตอนที่ 2 ผู้ประกอบการ (จสค.) เข้าสู่ระบบครั้งแรก และแสดงทะเบียนบ่อ | Last update 27สค.63
ตอนที่ 3 ลืมรหัสผ่าน
ตอนที่ 4 APD ตอน โรงเพาะฟักแจ้งนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ และเปิดใช้งานทะเบียนพ่อแม่พันธุ์ | Last update 27สค.63
ตอนที่ 5 โรงเพาะฟักแจ้งเกิดนอเพลียส ( Nauplius ) | last update 20กค.63
ตอนที่ 6 โรงเพาะฟักเปิดขายนอเพลียส (Nauplius) (ขายลูกพันธุ์ FAPD) | Last update 20กค.63
ตอนที่ 7 ฟาร์มอนุบาลซื้อและปล่อยลูกกุ้งนอเพลียสลงบ่อ และทำการเปิดขายลูกกุ้ง PL (ขายลูกพันธุ์ FAPD) | Last update 20กค.63
ตอนที่ 8 ออกใบขายลูกพันธุ์ FAPD ทอดที่ 2
ตอนที่ 9 ฟาร์มเลี้ยงซื้อลูกกุ้ง PL และเปิดขายกุ้งเนื้อ (APPD) | Last update 20กค.63
ตอนที่ 10 การออก APD ทอดที่ 2
ตอนที่ 11 แพ (ผู้ประกอบการ ทบ.2) การยืนยันรับซื้อและเปิดขายกุ้งเนื้อ (APPD) | Last update 20กค.63
ตอนที่ 12 การออก APD เพื่อขายกุ้งไปต่างประเทศ
ตอนที่ 13 การออกรายงานใบขาย (APD)
ตอนที่ 14 การยกเลิกใบขาย APD เมื่อผู้ซื้อปฏิเสธการรับ
ตอนที่ 15 รายงานการเปลี่ยนแปลง ย้ายบ่อ
ตอนที่ 16 การออก APD ขายกุ้งระยะพ่อแม่พันธุ์
ตอนที่ 17 รายงานการตัดน้ำหนักวัตถุดิบ และ ตัดน้ำหนักการส่งออก เมื่อผู้ประกอบการ ทบ.2 เปิดขายกุ้งเนื้อ | Last update 20กค.63
ตอนที่ 18 นิติบุคคล บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขทะเบียน และแนบไฟล์
ตอนที่ 19 เกษตรกร/ผู้ประกอบการ บริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขทะเบียน และ แนบไฟล์
ตอนที่ 20 เกษตรกร/ผู้ประกอบการแก้ไขและจัดเก็บไฟล์สำเนามาตรฐานที่ได้รับ
ตอนที่ 21 การเพิ่มทะเบียนผู้ซื้อ
ตอนที่ 22 การแจ้งเตือนล่วงหน้า วันหมดอายุทะเบียน ทบ. 2

สำหรับเจ้าหน้าที่
ตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ตอนที่ 2 การยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบ APD สำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ตอนที่ 3 การยื่นคำขอเข้าใช้งานระบบ APD สำหรับเกษตรกร(จสค.)และผู้ประกอบการ (ทบ.2)
ตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ ออกรายงานฟาร์มจับสัตว์น้ำหมดบ่อ
ตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่ ออกรายงานประวัติการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ
ตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปข้อมูลการออก APD และผลผลิตรายฟาร์ม
ตอนที่ 7 เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปข้อมูลการออก APD และผลผลิตรายอำเภอ
ตอนที่ 8 เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปข้อมูลการออก APD และผลผลิตรายจังหวัด
ตอนที่ 9 เจ้าหน้าที่ออกรายงานสรุปข้อมูลการออก APD และผลผลิตรายภูมิภาค