ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลี้ยงกุ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 25 พฤศจิกายน 2563 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ด้วยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้จัดทำ "โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)" ซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) เทียบเรียน ตามความต้องการของคณะ ผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในระดับปริญญาตรี 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี