อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

จุดแข็ง Strength
    1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำชายฝั่ง
    2. มีพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับต่อการพัฒนางานวิจัยด้านเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่ง
    3.มีระบบการทำงานที่บูรณาการภายในองค์กรได้อย่างไรรวดเร็วและทั่วถึง
    4.สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ระดับต้น ๆ ของประเทศ
    5. มีกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบสัตว์น้ำชายฝั่งที่ส่งออกได้มาตรฐาน
    6. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

จุดอ่อน Weaknesses
    1. นโยบายด้านงานขาดความชัดเจน ไม่ต่อเนื่องและบางส่วนไม่ตอบสนองต่อ ความต้องการของเกษตรกร
    2. ผู้วิจัยทำงานด้านงานบริการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่างานวิจัย
    3. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทางด้านงานวิจัย
    4. สิ่งก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ชำรุดและล้าสมัย ในการปฎิบัติงาน
    5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
    6.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ
    7.ขาดการประชาสัมพัน

โอกาส Opportunity
    1. ค่านิยมในการบริโภคสัตว์น้ำเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น
    2.การผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ
    3. สินค้าสัตว์น้ำเป็นที่ต้องการของตลาโลก
    4. ภูมิประเทศและภูมิอาการเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    5.มีเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้สะดวก
    6. มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน
    7. รัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศ

อุปสรรค Threat
    1. กฏระเบียบบางประการไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
    2. งานที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุนมากว่างงานภารกิจหลัก
    3. การเกิดภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมีรุนแรงมากขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
    4. การขยายตัวของซุมซนและอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อพื้นที่และ คุณภาพแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
    5. มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มขึ้น
    6. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางส่วนขาดความเข้าใจและไม่ยอมรับกฏระเบียบ