อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้นำพันธ์ุกุ้งกุลาดำจำนวน 1.300.000 ตัวมาปล่อยใน กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณเขตรักษาพืชพันธุ์อ่าวตังเปียะ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (กุ้งกุลาดำ จำนวน 1.7 ล้านตัว ,ปลากะพงขาวจำนวน 20,000 ตัวและปลาตะกรับ จำนวน 8,040 ตัว)

วันอังคาร 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาปล่อยโครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมมือกับอำเภอเทพาจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยปล่อยพันสัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ วัดเทพาไพโรจน์ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา จัดเตรียมกุ้งกุลาดำเพื่อปล่อยบริเวณพื้นที่ทะเลสาบสงขลา อ.สทิงพระ จ.สงขลา จำนวน 1.76 ล้านตัว

โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

กรมประมง..เตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 62 หวั่น ! ปีนี้สถานการณ์แล้งรุนแรงและยาวนาน เสี่ยงกระทบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนะเกษตรกรควรเฝ้าระวัง หมั่นดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมงอย่างเคร่งครัด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมแปลงใหญ่ การฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ร่วมมือกับอำเภอเทพาจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยปล่อยพันสัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ วัดเทพาไพโรจน์ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา