อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 660,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิต ความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชนรอบทะเลสาบ    โดยปล่อยลงทะเลสาบสงขลาบริเวณ หมู่ 1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีประมงอำเภอปากพะยูน  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลปากพะยูน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และชาวประมงในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้