อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายนิคม  ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง

นางสุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  นายประเทศ  ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง และนางสาวปริศนา  คลิ้งสุขคล้าย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำชายฝั่งสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมประมง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย