อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้นำพันธุ์กุ้งกุลาดำ ขนาด 1.0 - 1.5 เซนติเมตร จำนวน 630,000 ตัว

มาปล่อยในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณทะเลสาบสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา, ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา, ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา), ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพ  สัตว์น้ำสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในครั้งนี้ด้วย