อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/20210323_001
Warning: imagejpeg(): Unable to open '/home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/cache/jw_sig/jw_sig_cache_bde125f38e_21364-__0.jpg' for writing: Permission denied in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/helper.php on line 135
#กรมประมง เปิดเวทีสาธารณะ จัดเสวนา “การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน” ปล่อยกุ้งกุลาดำ - กุ้งก้ามกราม กว่า 1.1 ล้านตัว พร้อมปลาตะกรับ - ปลากระบอกดำ 6,000 ตัวคืนถิ่นทะเลสาบสงขลา
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ อ่าวท่ายาง ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กรมประมงจัดพิธีเปิดโครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด และสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนจากการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝั่ง และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ ภายใต้บริบทและวิถีของชุมชน เกิดความมั่นคงในอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน พร้อมปล่อยขบวนคาราวานเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 65 ลำ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการนำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยในเขตอนุรักษ์และเขตสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชุมชน ซึ่งจะมีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 700,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม 400,000 ตัว รวม 1.1 ล้านตัว ปลาตะกรับและปลากระบอกดำ ซึ่งเป็นผลงานการเพาะพันธุ์ของกรมประมง จำนวน 6,000 ตัว คืนสู่ทะเลสาบสงขลา และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้แทนองค์กรชุมชุมชนชนประมงท้องถิ่น 10 ชุมชน งานนี้ได้รับเกียรติจากนายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ และพี่น้องชาวประมงจาก 10 ชุมชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน ให้การต้อนรับ
นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 25 ว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำภายในที่จับสัตว์น้ำในเขตประมงทะเลชายฝั่ง โดยกำหนดให้กรมประมงดำเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่ม การให้คำปรึกษาแก่ชุมชน การเผยแพร่ความรู้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน ฯลฯ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้เน้นย้ำให้กรมประมง บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวประมง
โดยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้นำนโยบายมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรมประมงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านชายฝั่งไปแล้วกว่า 459 ชุมชน เช่น โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปลาบึก เมื่อปีงบประมาณ 2562 จำนวน 65 ชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และปัตตานี และต่อมาในปี 2563 ได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร จำนวน 144 ชุมชน ซึ่งผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือว่าประสบผลสำเร็จ สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีขึ้น พัฒนาอาชีพประมงให้กับชุมชนในท้องถิ่นทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในปีงบประมาณ 2564 ที่กรมประมงกำลังดำเนินการอยู่ อีกจำนวน 250 ชุมชน คือ โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง โดยโครงการดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นกระบวนการในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสม ธนาคารสัตว์น้ำ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงที่ถูกกฎหมาย การสร้างคานเรือชุมชน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำจากการจับ และการพัฒนาต่อยอดสู่ชุมชนประมงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “Fisherman Village Resort” ในอนาคต
กรมประมงจึงได้กำหนดจัด โครงการเสวนาสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2564 ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนประมงท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนประมงชายทะเล และแนวทางการขับเคลื่อนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
สำหรับงานในวันนี้ นอกจากจะมีพิธีเปิดตัวโครงการฯ และมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน” นำโดยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู ผู้แทนคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด นายธวัชชัย จันทร์ส่อง นางสาวสุภาภรณ์ พรรณราย ผู้แทนชุมชนประมง และนายวิโรจน์ คงอาสา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นผู้ดำเนินรายการแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ กุ้งก้ามกราม จำนวน 400,000 ตัว กุ้งกุลาดำไซส์ใหญ่ 200,000 ตัว ปลาตะกรับและปลากระบอกดำ จำนวน 6,000 ตัว นอกจากนี้ ยังมีขบวนคาราวานเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 65 ลำ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้ชุมชน นำกุ้งกุลาดำ อีก 500,000 ตัว ไปปล่อยในเขตอนุรักษ์และเขตสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของชุมชนอีกด้วย อีกทั้ง ยังมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน 10 ชุมชน เพื่อนำไปบริหารจัดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงพื้นบ้านสามารถเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพประมง และชุมชนประมงเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการประมงมากมายทั้งจากกรมประมงและชุมชนประมงท้องถิ่น อาทิ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เครื่องมือประมงพาณิชย์และมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลสาบสงขลา เกษตรอินทรีย์ ชีววิทยากุ้งก้ามกราม ปลาตะกรับและปลากระบอกดำ และผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปจากกลุ่มประมงแปรรูป เช่น ปลาดุกร้า กุ้งแห้ง ปลาแดดเดียว ปลาส้ม กุ้งแก้ว กุ้งหวาน พุงปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ ปลาเส้นสมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้ การเปิดตัวโครงการเสวนาฯ ที่พัทลุงนี้ ได้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมๆ กับที่บริเวณ หาดจันทร์สว่าง (หาดปลาไก่) ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านทั้ง 23 จังหวัด เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรประมงของชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพประมงภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากร ตามนโยบายที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ให้สามารถมีอาชีพทำการประมงได้อย่างมั่นคง และให้กรมประมงดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวประมง...รองอธิบดีฯ