ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

กรมประมง..เตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 62 หวั่น ! ปีนี้สถานการณ์แล้งรุนแรงและยาวนาน เสี่ยงกระทบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนะเกษตรกรควรเฝ้าระวัง หมั่นดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมประมงอย่างเคร่งครัด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมแปลงใหญ่ การฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดโครงการฝึกอบรมแปลงใหญ่ การฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว) จังหวัดพัทลุง

นายยงยุทธ ปรีดาลัมพระบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "Deep Blue Sea"

คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยเครื่องจักรกลการประมงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (FMIRI) เดินทางมาประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการความร่วมมือในด้านพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านประมง ณ ประเทศไทย

ด้วยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ” ในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) ซึ่งมีเกษตรกร จำนวน 20 ราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ข้าราชการและพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) เข้าร่วมประชุมประจำปี 2560 เพื่อรับฟังนโยบายการทำงานของศูนย์ฯ พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)

นิคมสหกรณ์ปากพญา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในเขตนิคมสหกรณ์ปากพญา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตนิคมสหกรณ์ปากพญา ตามมาตรการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำสมาชิก/เกษตรกร จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน ผู้สังเกตการณ์ 1 คน เข้าศึกษาดูงาน