ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

Webmaster Talk 21 ก.ย. 59สวัสดีค่ะ ข่าวฉบับที่ 6 สุดท้าย ท้ายสุดของปีงบประมาณ 2559 เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วซะเหลือเกินโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา แต่ก็หวังว่าปีหน้ายังได้พบกันอีก ตามภารกิจที่อาจจะยังคงเดิม แต่งบประมาณยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามากน้อยแค่ไหน ลุ้นกันอยู่ แต่ในส่วนบทบาทของกลุ่มสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ต่างก็เข้มแข็งประสานกลุ่มกิจกรรมและองค์กร ระดมความคิดเพื่อจัดทำนโยบายรองรับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ทั้งกลุ่มต้นน้ำยันปลายน้ำ  ในด้านความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน สถานการณ์และความคืบหน้าของกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแผนงาน
จากการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีต่างๆ ในวันที่ 29 และ 31 สิงหาคม 2559 ที่วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ต.พนางตุง อ.ทะเลน้อย และ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต. บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พอที่จะสรุปประเด็นพิจารณาและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมประมง ดังนี้
-    โซนทะเลน้อย ให้แก้ปัญหาน้ำเสีย ลดการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือช๊อตปลา โดยสร้างกลไกเฝ้าระวังในการใช้เครื่องมือประมง มีข้อกำหนดในการควบคุม
-    โซนตอนกลาง (ปากพะยูน) ควบคุมการใช้เครื่องมืออวนรุน และเสนอแนะให้มีการขยายแนวเขตฟาร์มฯ และเพิ่มปริมาณการปล่อยสัตว์น้ำ
-    โซนคาบสมุทรสทิงพระ เสนอให้มีการขยายแนวเขตฟาร์มฯ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งทะเลสาบ ให้บังคับใช้กฏหมายกับการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฏหมายอย่างเคร่งครัด และจะสร้างพื้นที่โซนนี้ให้เป็นแหล่งสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
-    โซนตอนล่าง ให้มีการอนุรักษ์พืชประจำถิ่น (เกี่ยวข้องประมง คือ พวกพืชน้ำ) เพื่อเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและคงความหลากหลาย และเสนอให้ชุมชนแก้ปัญหาของตนเอง และจัดการข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการร่วมกันจัดทำแผนและกำหนดการขับเคลื่อน ทบทวนและพัฒนาข้อเสนอสู่การรับรองมติจากที่ประชุมสมัชชาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

อรัญญา  อัศวอารีย์