สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ทรงเสด็จเปิดสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่มีความสำคัญที่สุดในทะเลสาบภาคใต้ มีประชากรที่อาศัยอยู่โดยรอบทะเลสาบสงขลาประมาณ 1.2 ล้านคน หรือร้อยละ 19 ของประชากรภาคใต้ ทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.กม โดยมีส่วนกว้างประมาณ 20 กม. มีความยาวเหนือจรดใต้ประมาณ 100 กม. โดยทางนิเวศน์วิทยาแล้วสามารถแบ่งทะเลสาบสงขลาออกเป็น 3 ส่วน คือ ทะเลน้อย ทะเลหลวง และทะเลสาบสงขลา โดยเชื่อมทะเลสาบทั้ง 3 ส่วน เชื่อมต่อกันโดยลำคลอง คือ ทะเลน้อย กับทะเลหลวงเชื่อมโดยคลองนางเรียม ส่วนทะเลหลวงกับทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อกับคลองปากรอ ทะเลสาบสงขลาเปิดออกสู่อ่าวไทยที่ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

ฟาร์มทะเลปี 2545 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2546 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2547 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2548 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2550 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2551 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2552 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2553 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2554 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2555 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2556 ==> Download

ฟาร์มทะเลปี 2557 ==> Download

 ฟาร์มทะเลปี 2558 ==> Download