ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)

ศรีจรรยา เข็มกลัด1* และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2

1สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การวางแผนการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลาสวายโดยการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic relatedness) ระหว่างพ่อแม่พันธุ์ ด้วยการวิเคราะห์เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์แบบ multiplex PCR (triplex จํานวน 2 ชุด) 6 ตําแหน่ง ในพ่อแม่พันธุ์ปลาสวายที่ติดเครื่องหมาย (pit tag) 5 ประชากร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 4 แห่ง (เชียงราย เชียงใหม่แพร่และหนองคาย) รวมจํานวน 98 ตัวอย่าง พบว่า พ่อแม่พันธุ์ ปลาสวายทั้ง 5 ประชากร มีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ำ (A=3.2.0.8.5.0.1.7; Ae=2.4.0.9.2.9.1.0; Ar=3.1.0.7.4.1.1.4; Ho=0.48.0.18.0.76.0.38; He=0.55.0.19.0.65.0.12) ค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (pairwise relatedness coefficient, rxy) ต่ำสุด (cut.off value) สําหรับปลาคู่ที่มีระดับความสัมพันธ์กันแบบร่วมพ่อต่างแม่ (half.sib) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ถือว่าปลาคู่นั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมต่อกัน มีค่า –0.35 ซึ่งค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างพ่อ แม่พันธุ์ปลาสวายในแต่ละประชากร (0.12.0.29.2.6.2.6) มีค่าค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่างพ่อแม่พันธุ์ปลาสวายทั้งหมด (–0.01.0.28) จากผลการศึกษาจึงควรเลือกคู่ผสมพันธุ์โดยพิจารณาค่าความสัมพันธ์ ทางพันธุกรรม (rxy) โดยเลือกใช้พ่อแม่พันธุ์ปลาสวายที่มีค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมต่ำในโปรแกรมการเพาะพันธุ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดที่อาจจะเกิดขึ้น

คําสําคัญ : ปลาสวาย ไมโครแซทเทลไลท์ ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม การจัดการพ่อแม่พันธุ์

*ผู้รับผิดชอบ : 39 หมู่ 1 ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดาวโหลดไฟล์ฉบับเต็ม :- คลิ๊ก!!!