อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ความแตกต่างระหว่างประชากรปลาหมอจากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มเพาะเลี้ยงใในประเทศไทย โดยข้อมูลพันธุกรรมและลักษณะปรากฏภายนอก

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข* พลชาติ ผิวเณร สุจิตรา เพชรคง สุชาติ จุลอดุง อนงค์ นิ่มละมัย และ จริญญา สุวรรณนาคะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

บทคัดย่อ

ความแตกต่างระหว่างประชากรปลาหมอ, Anabas testudineus (Bloch, 1792), จากแหล่งธรรมชาติและฟาร์ม เพาะเลี้ยงในประเทศไทย ถูกศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลสองด้านควบคู่กัน ได้แก่ ข้อมูลพันธุกรรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย เทคนิคไมโครแซทเทลไลท์และข้อ มูลลักษณะปรากฏโดยรูปร่างภายนอกที่ได้จากการวัดและนับ (morphometric and meristic characters) จากการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 8 ตําแหน่ง ได้ข้อมูลความ แปรปรวนทางพันธุกรรมประกอบด้วยค่าเฉลี่ยต่อตําแหน่งของ จํานวนแอลลีที่ปรากฏ (Aa = 3.875 – 5.125), effective number of alleles (Ae = 2.39 98 – 3.142), allelic richness (Ar = 3.547 – 4.3399), ค่าสังเกตเฮเทอโรไซโกซิตี (Ho = 0.470 – 0.738) และค่าคาดคะเนเฮเทอโรไซโกซิตี (He = 0.488 – 0.646) ปริมาณความ แปรปรวนทางพันธุกรรมของ ทุกประชากรอยู่ในระดับเดียวกัน ห หรือไม่แตกต่างกันในทุกประชากร (p>0.05) พบการเบี่ยงเ เบนจากสมดุลฮาร์ดี.ไวน์เบิร์ก (PHWE<0.05) แบบที่มีเฮเทอโรไซโกต มากกว่าที่ควรจะเป็น (Ho>He) หรือเพิ่มความหลากหลาย ทางพันธุกรรมในบางประชากร ที่มาจากโรงเพาะฟัก แต่ไม่พบการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮาร์ดี.ไวน์เบิร์ก ในทุกประชากรที่มาจากธรรมชาติ (PHWE>0.05) ส่วนค่า effective population size (N Ne) ที่ประเมินได้มีค่าสูงกว่า 50 ในทุกประชากร การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรได้ผลระบุเป็น 5 กลุ่มประชากร (cluster) ภายใ ใต้การยืนยันความสัมพันธ์ของ ประชากรทั้งหมดที่มีความใกล้ชิดรวมกลุ่มกันเป็นประชากรเดียวในภาพรวม การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลลักษณะปรากฏ โดยรูปร่างภายนอกพบว่ามีความแตกต่างหรือแปรปรวนสูงในระหว่างประชากรที่มาจากต่างแหล่งกัน และมีความสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์โดยข้อมูลพันธุกรรมในประเด็นที่สามารถแสดงความแตกต่างในการแยกกลุ่มระหว่างประชากรธรรมชาติใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ออกจากกัน ผลการศึกษาครั้งนี้ผนวกกับที่มีการรายงานก ก่อนหน้านี้สรุปได้ว่า ปลาหมอ ธรรมชาติภาคใต้จะมีขนาดใหญ่กว่าปลาหมอธรรมชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปลาที่มีอายุเท ท่ากัน และจะมีลําตัวส่วนที่เป็น เนื้อมากกว่าในปลาที่มีขนาดเท่ากัน

คําสําคัญ : ปลาหมอ ความแตกต่าง งระหว่างประชากร ข้อมูลพันธุกรรม ลักษณะปรากฏ ประเเทศไทย

*ผู้รับผิดชอบ : 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 E.mail: panomks@ya ahoo.com

ดาวโหลดไฟล์ฉบับเต็ม :- คลิ๊ก!!!