ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้วยระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)

ภรัณยู ถมพลกรัง* และ ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus)

ศรีจรรยา เข็มกลัด1* และ วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์2

1สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 2ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

ความแตกต่างระหว่างประชากรปลาหมอจากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มเพาะเลี้ยงใในประเทศไทย โดยข้อมูลพันธุกรรมและลักษณะปรากฏภายนอก

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข* พลชาติ ผิวเณร สุจิตรา เพชรคง สุชาติ จุลอดุง อนงค์ นิ่มละมัย และ จริญญา สุวรรณนาคะ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ผลของระดับอุณหภูมิน้ำต่ออัตราส่วนเพศปลานิลจิตรลดา 3

สุชาติ จุลอดุง1* สง่า ลีสง่า1 เมตตา ทิพย์บรรพต1 และ ชัยติศักดิ์ บริบูรณ์2

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร 2สํานักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร