อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

รายงานประจำปี 2563 ได้สรุปการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ซึ่งมีภารกิจในแผนงบประมาณปรับโครงการสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร และสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กิจกรรมตรวจสอบและ รับรองคุณภาพสินค้าประมง นอกจากนี้ยังดำเนินงานโครงการงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อการจำหน่ายภายใต้การสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ

 >>>รายงานประจำปี 2563<<<