อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง

รายงานประจำปี 2563 ได้สรุปการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ซึ่งมีภารกิจในแผนงบประมาณปรับโครงการสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร และสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กิจกรรมตรวจสอบและ รับรองคุณภาพสินค้าประมง นอกจากนี้ยังดำเนินงานโครงการงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อการจำหน่ายภายใต้การสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ

ผลผลิตสัตว์น้ำจากท่าขึ้นสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลาอับดับ 1 - 10 ปีงบประมาณ 2563

หมึกสายวงน้ำเงิน อันตรายถึงชีวิตหรือไม่

การออกแบบและทดสอบเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลาโดยเทคนิค IoT

ถ้าใครบอกว่าเกิดเป็นคนไทยนี้โชคร้ายหรือไม่รักประเทศไทย ขอค้านหัวชนฝาเลย (ฝากระดานนะค่ะ จะได้ไม่เจ็บมาก555) เราโชคดีที่สุดในโลกต่างหากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับเมื่อสมัยเด็กๆ ปู ย่า ตา ยาย มักจะสอนเราอยู่เสมอว่า เราต้องรักประเทศไทยของเรา ตอบแทนบุญคุณประเทศ ตราบใดที่ชีวิตของเรามีลมหายใจ ทั่วทุกผืนแผ่นดินไทย เราไม่มีวันอดตาย ถ้าเรามีสติ มีความขยัน และที่สำคัญต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจเสมอ พืชพรรณธัญญาหาร

ระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ Real Time ในแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังด้วยเทคนิค IoT ผู้ใช้สามารถติดตามคุณภาพน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอินเตอร์เน็ตและสามารถแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่อระดับคุณภาพเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ

หากนับย้อนไปในอดีต  มากกว่า 20 ปีที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย  เริ่มก้าวสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนา  มีการใช้ปัจจัยการผลิต  กลุ่มยาและสารเคมีจำนวนมาก  แต่ในปัจจุบัน  สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปมาก  โดยผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้หันมาให้ความสำคัญกับการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามเกณฑ์มาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด  เพื่อให้กระบวนการผลิตสัตว์น้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และให้ความสำคัญกับการจัดการที่มุ่งเน้นให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดี  มีความแข็งแรงทนทานต่อโรคและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

พะยูน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลและกินหญ้าทะเลเป็นอาหาร ลักษณะโดยทั่วไปที่มองเห็นพะยูนก็คือมีรูปร่างคล้ายโลมาอ้วน ๆ ขนาดและรูปร่างของพะยูนกับโลมาโดยทั่วไปเมื่อมองจากผิวน้ำดูคล้ายกัน แต่โดยบรรพบุรุษพะยูนจัดอยู่ใกล้เคียงกับช้างมากกว่าพวกโลมา

ปัจจุบันประเทศไทยมีฟาร์มเลี้ยงจระเข้อยู่เป็นจำนวนมาก จระเข้พันธุ์น้ำจืดประมาณ30,000ตัวในแต่ละปีจะมีการเพาะลูกจระเข้เกิดใหม่ประมาณ 50,000-80,000 ตัว แต่เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้หนังจระเข้ทั่วโลกประมาณ1-2ล้านผืนต่อปีจะเห็นได้ว่าปริมาณลูกจระเข้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนไม่มากที่จะสามารถแทรกเข้าไปในตลาดโลกได้ ดังนั้นควรจะหาวิธีที่จะผลิตให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการทั่วโลก

กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่คนไทยรู้จักกันมานานแล้ว ในอดีตสามารถจับกบที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำในธรรมชาติเพื่อนำมาบริโภคไม่ยากนัก เพราะสภาพแวดล้อมยังเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของกบ     แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในธรรมชาตินั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กบตามธรรมชาติลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและทำให้กบเป็นอาหารที่มีราคาแพง