ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตรสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้เป็นผลสำเร็จขึ้นเป็นที่แรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยและให้ขยายพันธุ์เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนนำไปเพาะเลี้ยงประกอบอาชีพ ซึ่งทางสถาบันได้น้อมนำพระราชดำริ มาปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

 

 

 

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

กุ้งก้ามกราม อายุ 25 วัน ในบ่อเพาะพันธุ์ ที่สถาบันเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จ.สงขลา กำลังอยู่ในช่วงอนุบาล รอให้เติบโตและแข็งแรงเพื่อส่งจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงประกอบอาชีพเป็นพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นความภาคภูมิใจ ของสถาบันเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จ.สงขลา ก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2511 สถาบันเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จ.สงขลา สามารถเพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้เป็นผลสำเร็จครั้งแรกเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบจึงสนพระทัยเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกราม มีรับสั่งให้สำนักราชเลขาธิการติดต่อกรมประมง เพื่อให้รายงานผลสำเร็จที่เกิดขึ้น สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

กระทั่ง วันที่ 10 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันเพาะเลี้ยงชายฝั่งแห่งชาติ จ.สงขลา ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันด้วยความสนพระทัย ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นกุ้งทะเลประมาณ 3 แสนตัว และปลากะพงอีกประมาณ 1 หมื่นตัวพระองค์ทรงให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องของพันธุ์สัตว์น้ำ ควรให้มีความแข็งแรงทนต่อโรคและได้ขนาด ก่อนนำไปให้เกษตรกรเพาะเลี้ยง หรือนำไปปล่อยลงสู่ทะเล เพื่อให้มีอัตราการรอดที่สูงขึ้น

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

นายไพโรจน์ พรหมมานนท์ อดีตผู้เชียวชาญด้านสัตว์น้ำชายฝั่ง บอกว่า ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะไปปฏิบัติงานส่งเสริมอาชีพการเพราะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ลำคลองตากใบ จ.นราธิวาส พระองค์ทรงตรัสถามถึงการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามว่ามีความก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด ก่อนจะมีพระราชดำริให้ขยายให้เพียงพอต่อประชาชน เพื่อนำไปส่งเสริมเป็นอาชีพและสามารถนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำได้มากขึ้น

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

ปัจจุบันสถาบันเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จ.สงขลา ได้วางแผน ทดลอง และวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พัฒนาเพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงประกอบอาชีพ ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา รวมถึงเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่และนักวิชาการต่างๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตร

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.mediastudio.co.th/2016/11/10/71206/