ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......4.......(เดือน...กรกฎาคม..พ.ศ..2565....ถึง เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2565....) 

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......3.......(เดือน...เมษายน..พ.ศ..2565....ถึง เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ....2565....)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......2........(เดือน…มกราคม.....พ.ศ..2565...ถึง เดือน....มีนาคม....พ.ศ....2565....) 

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......1.......(เดือน...ตุลาคม..พ.ศ..2564....ถึง เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ....2564....)