บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
  
     สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา ได้ให้บริการการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่เหมาะสมต่อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่น PH ความเค็ม ความเป็นด่าง แอมโมเนีย โนไตรด์ นอ กจากนี้ได้ให้บริการ การตรวจสอบ PH ในดิน โดยผู้ที่สนใจนำตัวอย่าง ไม่ต่ำ กว่า 1 ลิตรหรือ ดินไม่ต่ำกว่า 100 กรัม ส่งตัวอย่างได้ที่ห้อง
ปฎิบัติการเคมี ของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จังหวัดสงขลา